Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Trong những năm qua, trên cơ sở phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên toàn Trường, cũng như cơ sở vật chất hiện có cùng với sự cộng tác chặt chẽ và có hiệu quả của các đơn vị hữu quan. Việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường đã đạt được những kết quả đáng kể.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2009

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông”. Mã số: 80-09-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2010

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015”. Mã số: 79-10-KHKT-RD

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại các Sở Thông tin và Truyền thông miền núi phía Bắc”. Mã số: 80-10-KHKT-RD

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu dữ liệu Multimedia có tương tác và ứng dụng trong xây dựng giáo trình điện tử”. Mã số: 81-10-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2011

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông”. Mã số: 99-11-KHKT-RD

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và kiến thức kỹ thuật về chuyển đổi số hóa truyền dẫn, phát sóng, phát thanh truyền hình”. Mã số: 100-11-KHKT-RD

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong lĩnh vực Xuất bản”. Mã số: 101-11-KHKT-RD

4. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông”. Mã số: 01-11-KH

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2012

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực truyền hình tại địa phương”. Mã số: 95-12-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013 (đang triển khai)

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu chuẩn đặc tả câu hỏi trắc nghiệm QTI (Question and Test Interoperability), xây dựng phần mềm khung cho hệ thống ngân hàng đề và ra đề thi”. Mã số: 71-13-KHKT-RD

 

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]