Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Trong những năm qua, trên cơ sở phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên toàn Trường, cũng như cơ sở vật chất hiện có cùng với sự cộng tác chặt chẽ và có hiệu quả của các đơn vị hữu quan. Việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường đã đạt được những kết quả đáng kể.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2009

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo của cán bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền thông”. Mã số: 80-09-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2010

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015”. Mã số: 79-10-KHKT-RD

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại các Sở Thông tin và Truyền thông miền núi phía Bắc”. Mã số: 80-10-KHKT-RD

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu dữ liệu Multimedia có tương tác và ứng dụng trong xây dựng giáo trình điện tử”. Mã số: 81-10-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2011

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông”. Mã số: 99-11-KHKT-RD

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và kiến thức kỹ thuật về chuyển đổi số hóa truyền dẫn, phát sóng, phát thanh truyền hình”. Mã số: 100-11-KHKT-RD

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong lĩnh vực Xuất bản”. Mã số: 101-11-KHKT-RD

4. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông”. Mã số: 01-11-KH

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2012

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực truyền hình tại địa phương”. Mã số: 95-12-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2013

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu chuẩn đặc tả câu hỏi trắc nghiệm QTI (Question and Test Interoperability), xây dựng phần mềm khung cho hệ thống ngân hàng đề và ra đề thi”. Mã số: 71-13-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2014

1. Nghiên cứu ứng dụng truyền thông xã hội (Social media) trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng”. Mã số: 37-14-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2015

 1. Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông xã hội (Social media) với phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”. Mã số: 61-15-KHKT-RD

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2016

1. Nghiên cứu giải pháp tăng cườngđào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Mã số: 62-16-KHKT-RD       

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2017

1. Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ ứng phó với các thảm họa ở Việt Nam. Mã số : ĐT.049/17

Các đề tài nghiên cứu khoa học (đang triển khai) năm 2018

1. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thông tin và truyền thông thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0. Mã số : ĐT.056/18

 

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]