Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Chi bộ Đảng gồm 32 Đảng viên; Công đoàn cơ sở gồm 49 đoàn viên; Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 24 đoàn viên; Các tổ chức này đều hoạt động hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Về công tác Đảng và phát triển Đảng viên: Chi bộ Trường đã thực hiện tốt việc triển khai, tiếp tục nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết Trung ương; triển khai các bước quy định của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, một đồng chí vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007-2010; Công tác phát triển Đảng, luôn được Chi bộ Nhà trường quan tâm, chú trọng. Trong 04 năm qua Chi bộ đã kết nạp 03 Đảng viên mới.

   
   
   
   


Công đoàn Trường tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức Trường, đáp ứng yêu cầu công tác mà Trường đã giao phó. Công đoàn Trường thường tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức viên chức tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm. Đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức sinh nhật, chăm lo các công việc hiếu, hỉ của đoàn viên công đoàn Nhà trường. Trong 04 năm qua Công đoàn Trường Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm động viên chị em hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và  Công đoàn Trường được tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Bộ.

Chi Đoàn thanh niên Trường đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục định hướng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống, nếp sống lành mạnh, xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hưởng ứng các phong trào do Đoàn Bộ phát động. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ và của Trường trong thời gian qua.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới, Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luôn được Trường chú trọng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường.

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]