Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Chức năng của Trường


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 06/10/2008 theo Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ của Trường

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

2. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ở các địa phương, doanh nghiệp, Bộ, Ngành khác và các cơ quan báo chí, xuất bản và bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, quản lý báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình.

3. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch, bậc đối với các chức danh hành nghề hoạt động trong lĩnh vực báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình.

4. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; các đề án, dự án, chương trình kế hoạch năm năm và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi nâng ngạch hàng năm cho cán bộ, viên chức và thi tuyển công chức, viên chức vào Bộ Thông tin và Truyền thông theo nhiệm vụ được phân công.

6. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước theo các chương trình tiền công vụ, cán sự, chuyên viên và tương đương đối với công chức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

7. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức, viên chức hoạt động trong và ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông.

9. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao về hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

10. Tổ chức các khoá học theo chương trình bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

11. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

12. Tổ chức xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

13. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo và quản lý theo yêu cầu của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, xuất bản.

14. Tổ chức nghiên cứu khoa học về đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực được phân công, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ giảng dạy, học tập.

15. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm. Tham gia điều tra, khảo sát, tổng kết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, quy trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới phù hợp với đặc thù của ngành.

16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 

17. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong Trường; bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong trường.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Quyền hạn của Trường

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giáo trình đào tạo của Trường phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước, được nhận tài trợ, hỗ trợ để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực và nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của Trường, lĩnh vực thông tin và truyền thông và xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án trợ giúp kỹ thuật của các tổ chức quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo nhiệm vụ được phân công.

4. Được huy động vốn của các cá nhân ở trong và ngoài Trường để phục vụ mục tiêu đào tạo, cung ứng dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ vay theo quy định của pháp luật.

5. Được chủ đông phát triển các hoạt đông có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường, nhằm tạo thêm nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Được Nhà nước giao đất, được thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật.

7. Được nhận đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí, xuất bản theo nguyên tắc tự bù đắp chi phí cho các hoạt động này từ nguồn thu thực hiện các hợp đồng đào tạo, cung ứng dịch vụ”

8. Được quyết định lựa chọn và mời cán bộ, giảng viên, báo cáo viên, thành viên ngoài Trường tham gia Hội đồng Khoa học, Hội đồng tư vấn phù hợp với yêu cầu về nội dung và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường

9. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.

10. Trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường; quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Quan hệ hợp tác, phối hợp với các Vụ chức năng, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, các đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ, thông tin báo chí, các trường đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ của Trường.

12. Thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]