Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 
Khoa Quản lý nhà nước, Quản lý doanh nghiệp(sau đây gọi tắt là Khoa Quản lý nhà nước)là đơn vị trực  thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và giảng dạy các chuyên đề về kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý. 

Địa chỉ liên hệ: Km11, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37665959 
Fax:            04. 37668994

Phó Trưởng khoa -Phụ trách khoa:
Bà Lê Thị Quý
Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 115)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Quản lý nhà nước và Quản lý doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ  theo Quyết định số 67/QĐ/TBDCB ngày 07/5/2015 của Hiệu trưởng Trường.


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]