Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED GIỚI THIỆU BỘ GIÁO TRÌNH
Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông
cho Lãnh đạo trong cơ quan nhà nước

Bộ giáo trình (tiếng Anh)
Bộ giáo trình (tiếng Việt)

1. Cơ sở xây dựng bộ giáo trình

Trong Kế hoạch hành động của Hội nghị Thế giới về Xã hội thông tin (WSIS) diễn ra ở Geneva vào năm 2003 có chỉ rõ "… mỗi người sẽ có cơ hội tiếp cận những kỹ năng và kiến thức cần thiết để hiểu, thực hành và đạt được những lợi ích từ Xã hội Thông tin và Kinh tế Tri thức". Trong phần cuối của kế hoạch này đã kêu gọi sự hợp tác quốc tế và khu vực trong những lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt nhấn mạnh vào việc tạo tập một số lượng lớn các chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT).

Để hỗ trợ tốt cho lời kêu gọi từ Kế hoạch hành động của WSIS, Trung tâm Đào tạo Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Châu Á - Thái Bình Dương (APCICT) đã xây dựng chương trình giảng dạy đầy đủ về CNTT&TT – Bộ giáo trình Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước.

2. Nội dung của bộ giáo trình

Bộ giáo trình là tập hợp những kinh nghiệm, kiến thức mang tính trí tuệ cao hướng đến những vấn đề liên quan tới CNTT&TT phục vụ phát triển trên cả khía cạnh chính sách và công nghệ; phát triển trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu một cách toàn diện được tiến hành trên 20 nước trong khu vực và sự tham khảo ý kiến của các nhân viên thuộc cơ quan nhà nước, thành viên các cơ quan phát triển quốc tế, các Viện Hàn lâm và cơ sở giáo dục; những nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng về điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình đào tạo; thông tin phản hồi từ những người tham gia xây dựng chuỗi bài giảng của APCICT – tổ chức các buổi hội thảo khu vực và quốc gia liên quan đến nội dung bài giảng và các phương pháp đào tạo khoa học; và sự trao đổi góp ý thẳng thắn của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực CNTT&TT phục vụ phát triển. Các hội thảo về giáo trình diễn ra ở các khu vực thu được những lợi ích vô giá từ các hoạt động trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa những người tham dự đến từ các quốc gia khác nhau.

3. Đối tượng bộ giáo trình hướng tới

Bộ giáo trình Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước nhằm phục vụ cho:

- Các nhà hoạch định chính sách về CNTT&TT cả ở mức độ quốc gia và địa phương (lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, ban/ngành khác);

- Quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về phát triển và thi hành các ứng dụng của CNTT&TT;

- Những nhà quản lý trong lĩnh vực công đang tìm kiếm chức danh quản lý dự án về CNTT&TT;

- Cán bộ phụ trách về CNTT&TT của các cơ quan nhà nước;

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và truyền thông của các doanh nghiệp, hiệp hội;

- Giảng viên các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Mục tiêu của bộ giáo trình

Các học phần có liên kết chặt chẽ với nhau, với mục tiêu truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết giúp các nhà lập pháp xây dựng và thi hành sáng kiến CNTT&TT hiệu quả hơn.

Bộ giáo trình hướng đến những vấn đề liên quan tới CNTT&TT phục vụ phát triển trên cả khía cạnh chính sách và công nghệ. Mục đích cốt yếu của giáo trình CNTT&TT không tập trung vào kỹ thuật mà truyền đạt sự hiểu biết về những điều công nghệ số có khả năng hoặc đang hướng tới, tác động tới như thế nào trong việc hoạch định chính sách. Các chủ đề trong bài giảng được thiết kế dựa trên phân tích nhu cầu và khảo sát những chương trình đào tạo trên khắp thế giới.

Bộ giáo trình sẽ giúp các quốc gia thu hẹp được những hạn chế của nguồn nhân lực CNTT&TT, xóa bỏ những rào cản nhận thức về CNTT&TT, và xúc tiến ứng dụng CNTT&TT trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đạt được mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ.

5. Các học phần của bộ giáo trình

Bộ giáo trình gồm 8 học phần khác nhau, từ các chủ đề công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đến nâng cao.

Học phần 1 – Mối liên hệ giữa ứng dụng CNTT và sự phát triển ý nghĩa

Học phần này mời bạn đọc khám phá những quy mô khác nhau của các mối liên hệ thông qua nghiên cứu các trường hợp ứng dụng của CNTT&TT trong các ngành phát triển chủ chốt tại các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Học phần này cũng nêu bật các vấn đề chủ chốt và các điểm quyết định, từ chính sách đến thực hiện, trong việc sử dụng các ứng dụng CNTT&TT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Mục tiêu là để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào để sử dụng CNTT&TT trong phát triển kinh tế xã hội, và để trang bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướng phát triển trong khuôn khổ dựa trên CNTT&TT và được CNTT&TT hỗ trợ can thiệp trong nhiều lĩnh vực xã hội.

Mục tiêu của học phần

          - Tranh luận trường hợp CNTT&TT phục vụ cho phát triển;

          - Mô tả mối quan hệ vĩ mô giữa các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và CNTT&TT;

          - Tăng cường hiểu biết rõ hơn về cách sử dụng CNTT&TT để đạt được sự phát triển kinh tế xã hội;

          - Đưa ra khuôn khổ của sự phát triển theo định hướng dựa trên CNTT&TT và những dự án được CNTT&TT hỗ trợ và can thiệp trong nhiều lĩnh vực xã hội.

Chủ đề thảo luận

- Các Mục tiêu thiên niên kỷ và CNTT&TT - Bức tranh toàn cảnh;

- Làm thế nào để chống tham nhũng thông qua ứng dụng Chính phủ điện tử;

- Làm thế nào để tối đa hóa trong ngành nông nghiệp;

- Làm thế nào để quản lý tài nguyên;

- Làm thế nào để thúc đẩy cải cách trong kinh tế;

- Làm thế nào để thúc đẩy việc bình đẳng giới;

- Làm thế nào để đạt được kết nối cho các đảo, quốc gia bị cấm vân và miền núi.

Học phần 2 - Công nghệ thông tin và truyền thông cho phát triển Chính sách, Quy trình và Quản trị

Các chính phủ trên thế giới đang ngày càng hướng đến các công nghệ CNTT cho việc phát triển, không chỉ phát triển ngành công nghiệp CNTT&TT cho nền kinh tế mà còn sử dụng CNTT&TT để đem lại sự tăng trưởng về kinh tế cũng như chính trị và xã hội. Đặc biệt là các chính phủ mong muốn phát triển chính sách CNTT&TT cho phát triển, giải quyết các lĩnh vực như môi trường thể chế và pháp lý thuận lợi, truy cập vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh phát triển kỹ năng CNTT&TT cơ bản, phát triển nội dung và các ứng dụng CNTT&TT phù hợp cho việc phát triển và nâng cao việc phát triển và nghiên cứu về CNTT&TT để đưa ra các giải pháp đổi mới. Học phần này tập trung vào vấn đề xây dựng chính sách và quản trị CNTT&TT cho phát triển, thảo luận các vấn đề cốt yếu của chính sách và quản trị CNTT&TT cho phát triển, và đưa ra cách thức cho các chính phủ để họ có thể đánh giá tiến trình của mình và so sánh với các nước khác.

Mục tiêu của học phần

          - Cung cấp thông tin thiết yếu về các khía cạnh khác nhau của các chính sách và chiến lược quốc gia, các công cụ pháp lý để thúc đẩy sử dụng CNTT&TT cho phát triển;

          - Thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phát triển và triển khai chính sách CNTT&TT cho phát triển;

          - Trình bày cách thức cho các chính phủ để họ có thể đánh giá tiến trình của mình và so sánh với các nước khác.

Chủ đề thảo luận

- Chiến lược phát triển CNTT&TT và chính sách điện tử quốc gia;

- Vai trò và trách nhiệm của Chính phủ trong CNTT&TT phục vụ phát triển;

- Phát triển năng lực con người;

- Xây dựng trong lĩnh vực CNTT&TT;

- Tầm quan trọng của phương pháp chỉ đạo CNTT&TT;

- Bảo vệ sở hữu trí tuệ;

- Vấn đề luật pháp và quy định.

Học phần 3 - Ứng dụng Chính phủ điện tử

Học phần này đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về chính phủ điện tử, bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung, các quy tắc và các ứng dụng. Phần này sẽ thảo luận lý do hệ thống chính phủ điện tử được xây dựng thông qua việc cung cấp các nghiên cứu chi tiết về hệ thống mẫu và nhận biết về thiết kế mạng.

Mục tiêu của học phần

          - Đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về những thành phần chính của chính phủ điện tử;

          - Miêu tả và đưa ra các ví dụ về các loại dịch vụ hành chính trong chính phủ điện tử;

          - Thảo luận những nhân tố chính làm nên thành công của chính phủ điện tử cũng như các rào cản đối với sự thành công của các dịch vụ chính phủ điện tử.

Chủ đề thảo luận

- Định nghĩa Chính phủ điện tử;

- Những yếu tố thành công trong Chính phủ điện tử;

- Tương lai của Chính phủ điện tử;

- Ưu tiên khu vực cho các nước đang phát triển;

- Ứng dụng Chính phủ điện tử.

Học phần 4 – Xu hướng Công nghệ thông tin và Truyền thông cho Lãnh đạo cơ quan nhà nước

Học phần này cung cấp một vài cách nhìn sáng suốt CNTT trong xu hướng hiện nay và định hướng trong tương lai. Nội dung bài giảng cũng sẽ xem xét một vài những đánh giá kỹ thuật và chính sách quan trọng khi đưa ra các quyết định phát triển CNTT&TT trong bối cảnh địa phương và khu vực. Học viên sẽ tìm hiểu về ứng dụng CNTT&TT hiện nay có liên quan tới các nhà hoạch định chính sách và các quan chức Chính phủ khác.

Mục tiêu của học phần

- Cung cấp một số nét tổng quan về sự phát triển của CNTT&TT và vai trò của nó trong môi trường toàn cầu biến động ngày nay;

- Miêu tả những công nghệ hiện tại và đang nổi lên và các ảnh hưởng của nó;

- Miêu tả những thành phần chính của hạ tầng CNTT&TT, và những đánh giá về chính sách và công nghệ.

Chủ đề thảo luận

- Internet;

- Kiến thức ứng dụng quản lý;

- Ứng dụng sức khỏe và y tế từ xa;

- Ứng dụng dịch vụ tài chính và ngân hàng;

- Ứng dụng hải quan;

- Các ứng dụng thương mại điện tử;

- Ứng dụng giáo dục;

- Ứng dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Quản lý thiên tai.

Học phần 5 – Quản lý Internet

Internet đã tạo ra hàng loạt thách thức đối với các chính sách công và sự ổn định trong vấn đề phát triển con người, cả trên toàn cầu lẫn ở phạm vi quốc gia. Do đó, cần phải có những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế về việc quản lý vấn đề sử dụng Internet. Tuy nhiên, mặc dù khu vực Châu Á Thái Bình Dương có lượng ngưởi sử dụng Internet nhiều nhất, nhưng khu vực này lại có rất ít chính sách liên quan đến vấn đề phát triển Internet. Có rất nhiều vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh của khu vực. Chính phủ của các nền kinh tế mới nổi cần phải hiểu rõ vấn đề này nếu họ muốn có tiếng nói trên mạng thông tin toàn cầu.

Mục tiêu của học phần

- Mô tả những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế đối với việc quản lý vấn đề sử dụng Internet;

- Đưa ra những vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh của khu vực.

Chủ đề thảo luận

- Bối cảnh lịch sử của Internet và ảnh hưởng của Internet;

- Vai trò của các tổ chức khác nhau tác động tới quản lý Internet;

- Quy trình sáng tạo dành cho các tên miền Internet mới;

- Tính kinh tế của Internet và tác động đối với các nước đang phát triển;

- Các hoạt động hiện tại của Diễn đàn quản lý Internet.

Học phần 6 – An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới

Trong thời đại thông tin, tin tức là một tài sản được bảo vệ và những nhà hoạch định chính sách cần nắm được bảo mật thông tin là gì và làm thế nào để chống lại các xâm phạm và rỏ rỉ thông tin. Phần này giới thiệu tổng quan về nhu cầu bảo mật thông tin, xu hướng và các vấn đề bảo mật thông tin, cũng như quá trình xây dựng chiến lược bảo mật thông tin.

Mục tiêu của học phần

- Làm sáng tỏ khái niệm an toàn, an ninh thông tin và các khái niệm liên quan;

- Mô tả những thách thức đối với bảo mật thông tin và làm thế nào để có thể xác định chúng;

- Thảo luận về nhu cầu thiết lập và thực hiện chính sách an ninh thông tin, cũng như sự thay đổi phát triển của chính sách an ninh thông tin;

- Giới thiệu tổng quan về các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được sử dụng ở một số quốc gia cũng như các tổ chức an ninh thông tin quốc tế.

Chủ đề thảo luận

- Khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật thông tin/mạng;

- Vi phạm an ninh;

- Mục tiêu và yêu cầu bảo mật thông tin/mạng;

- Các loại bảo vệ sự cố;

- An toàn CNTT&TT;

- Đảm bảo thông tin bảo mật;

- Công cụ quản lý an toàn thông tin;

- Thực hiện kiểm tra an toàn như thế nào.

Học phần 7 - Lý thuyết và thực hành về quản lý dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông

Phần này giới thiệu về những khái niệm quản lý dự án cơ bản liên quan đến dự án CNTT&TT phục vụ phát triển bao gồm phương pháp, quy trình và thực hiện quản lý dự án thường được sử dụng cho những học viên phát triển và quản lý dịch vụ CNTT&TT. Một số ví dụ thực tiễn, công cụ thực hành và các mẫu biểu được cung cấp, và những thách thức điển hình trong việc lập kế hoạch và quản lý các dự án CNTT&TT sẽ được nhấn mạnh.

Mục tiêu của học phần

- Cung cấp những nét tổng quan về khái niệm, nguyên tắc và quy trình của kế hoạch và quản lý dự án CNTT&TT;

- Thảo luận những vấn đề và các thách thức trong kế hoạch và quản lý dự án CNTT&TT trong việc phát triển đất nước;

- Miêu tả phương pháp và công cụ cho quản lý dự án CNTT&TT.

Chủ đề thảo luận

- Khái niệm và tầm quan trọng quản lý dự án;

- Kế hoạch dự án và phạm vi;

- Phân tích tính tiện lợi;

- Đánh giá và kiểm soát các yếu tố rủi ro của dự án;

- Giám sát và báo cáo tiến trình;

- Quản lý lịch trình dự án;

- Dự trù tài nguyên;

- Quản lý các đối tác liên minh.

- Đánh giá.

Học phần 8 – Các hình thức huy động vốn đầu tư cho dự án CNTT&TT phục vụ phát triển

CNTT&TT ngày càng trở nên phổ biến, do đó, Chính phủ các nước trên thế giới tiến hành các dự án và kế hoạch về Chính phủ điện tử để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tới người dân thông qua việc ứng dụng CNTT&TT. Ở nhiều quốc gia, năng lực cả về tài chính và công nghệ của Chính phủ còn hạn chế. Điều này làm giảm khả năng và hiệu quả của Chính phủ trong việc ứng dụng CNTT&TT để cung cấp các dịch vụ đến người dân. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước có thể tiếp cận với nhiều phương thức hiệu quả và ý nghĩa trong việc đầu tư và nâng cao trình độ chuyên môn để có thể cung cấp các dịch vụ công ở mức độ cao nhất với chi phí hợp lý. Học phần này thảo luận về các cách thức huy động vốn đầu tư khác nhau cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử. Sự hợp tác công – tư (public-private partnership) được xem như một cách huy động vốn có hiệu quả cho các sáng kiến và các dự án cung cấp dịch vụ dựa trên CNTT&TT và các dự án Chính phủ điện tử ở các nước đang phát triển.

Mục tiêu của học phần

- Thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến đầu tư trong việc triển khai dự án CNTT&TT, đặc biệt là việc đầu tư cho Chính phủ điện tử;

- Mô tả các cơ chế tài chính khác nhau cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển;

- Mô tả hình thức hợp tác công - tư như một cách thức huy động vốn đầu tư cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử;

- Phác thảo những vấn đề chính cần quan tâm khi quyết định phương thức huy động vốn đầu tư nào được sử dụng để thực hiện các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử.

Chủ đề thảo luận

- Quan hệ đối tác ngành công cộng và tư nhân;

- Ví dụ và các phương thức tài trợ khác nhau và dự án ngân quỹ;

- Nguồn tài trợ.

6. Tác giả của các học phần

APCICT chịu trách nhiệm cho sự phát triển của các học phần của bộ giáo trình và các chuyên gia sư phạm giáo dục đến các tác giả của các học phần tương ứng dựa trên chuyên môn cụ thể và kinh nghiệm toàn cầu khu vực rộng lớn. 8 chuyên gia cá nhân CNTT&TT phục vụ phát triển từ 5 quốc gia khác nhau, và là một trong những cơ quan (các Cơ quan Bảo mật thông tin Hàn Quốc) đã được xác định để phát triển 8 học phần. Bao gồm trong nhóm là một cố vấn phối hợp quá trình phát triển của các nội dung, và một trình soạn thảo để bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ.

Các chuyên gia có kinh nghiệm kiến thức đa dạng và mang đến cho bộ giáo trình kiến thức phong phú của mình. Ví dụ, Usha Rani Vyasulu Reddi, tác giả của các học phần Mối liên hệ giữa ứng dụng CNTT và sự phát triển ý nghĩa, hiện đang là một giáo sư trong Giáo dục và là Giám đốc Trung tâm cho phát triển con người tại trường Cao đẳng Nhân viên hành chính của Ấn Độ. Trước đây, cô đã từng làm Giám đốc tại Trung tâm Truyền thông giáo dục Châu Á.

Ngoài ra, từ giới học viện là Ang Peng Hwa, tác giả của các học phần Quản lý Internet, người đứng đầu Trường Thông tin và Truyền thông  Wee Kim Wee tại Trường Đại học KỸ thuật Công nghệ Nanyang, Singapore. Được đào tạo là một luật sư, những giảng dạy và nghiên cứu của ông đang có lợi ích trong pháp luật và chính sách Internet.

Cựu Ủy viên của CNTT&TT ở Philippin, Emmanuel C. Lallana là tác giả của các học phần CNTT&TT  cho phát triển Chính sách, Quy trình và Quản trị. Ông hiện đang là Giám đốc điều hành của ideacorp - một tổ chức độc lập phi lợi nhuận  và làm việc trên một loạt dự án giáo dục đào tạo CNTT&TT phục vụ phát triển.

Từ khu vực tư nhân là Nag Yeon Lee, tác giả của học phần Ứng dụng Chính phủ điện tử. Ông là một Cố vấn kinh doanh tại Công nghệ thông tin Hyundai. Trước đó ông là một giảng viên cho Chương trình học CNTT Hàn Quốc, nơi ông đã phát triển học phần trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, thông tin lập kế hoạch chiến lược, quy trình kinh doanh lại và thay đổi kỹ thuật quản lý.

Rajnesh D. Singh, tác giả của học phần Xu hướng Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo cơ quan nhà nước, là một kỹ sư và kết hợp là nhà doanh nghiệp với một nền tảng kỹ thuật chắc chắn, với vai trò quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực thương mại và phi lợi nhuận. Ông hiện đang là Giám đốc điều hành Cán bộ cho PATARA, một nhà cung cấp công nghệ trên các đảo Thái Bình Dương và là Phó Chủ tịch cao cấp về hoạt động và chiến lược tại AvonSys, một khởi đầu phục vụ Internet của thung lũng Silicon.

  Maria Juanita R. Macapagal và John J. Macasio là đồng tác giả của học phần Lý thuyết và thực hành về quản lý dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông. Cả hai chuyên gia đã tham gia vào việc quản lý phát triển bao gồm lập kế hoạch quản lý triển khai thực hiện dự án, giám sát đánh giá, và xây dựng năng lực của nhiều lĩnh vực phát triển.        

Richard Labelle, tác giả của học phần về các cấu trúc đa dạng Tài trợ hoặc Tùy chọn Ngân quỹ Tài trợ cho CNTT&TT phục vụ phát triển, có trên 26 năm kinh nghiệm trong cách sử dụng CNTT&TT thích hợp và quản lý thực tiễn để đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia. Ông đã thực hiện nhiệm vụ cho hơn 57 nước đang phát triển, thay mặt cho Liên Hợp Quốc và nhiều các cơ quan khác làm việc trong phát triển quốc tế.

Các Cơ quan Bảo mật thông tin Hàn Quốc (KISA) là tác giả các học phần An toàn, an ninh thông tin và mạng lưới. KISA là một trung tâm chịu trách nhiệm xuất sắc về an ninh mạng máy tính của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thương mại bao gồm gần 90 phần trăm của toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Hàn Quốc. KISA cũng tham gia vào sự phát triển và hỗ trợ của bảo mật thông tin liên quan đến công nghệ, cũng như nghiên cứu về chính sách chiều sâu tăng cường bảo mật thông tin.

7. Tình hình triển khai phổ biến bộ giáo trình

          - Bộ giáo trình đã được giới thiệu và dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau (Nga, In-đô-nê-si-a, Mông Cổ, Việt Nam…).

          - Hiện nay, các nước trên đã và đang tiến hành giới thiệu, quảng bá bộ tài liệu thông qua các hình thức như : Hội thảo, đào tạo,...và đã thu được những kết quả khả quan.

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]