Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Văn bản Đào tạo, Bồi dưỡng

1. Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

2. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước


3. Nghị định 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ về quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tỏ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân


4. Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/1/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức


5. Thông tư 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước


6. Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


7. Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/6/2011  của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục đào tạo về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính cách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Rate this item
(2 votes)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]