Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Các văn bản khác

1. Luật Bưu chính Số 49/2010/QH12 của Quốc hội

2. Luật Cán bộ, công chức Số 22/2008/QH12 của Quốc hội


3. Luật CNTT Số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội


4. Luật Công nghệ cao Số 21/2008/QH12 của Quốc hội


5. Luật Quảng cáo Số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội


6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản Số 12/2008/QH12 của Quốc hội


7. Luật Tần số vô tuyến điện Số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội


8. Luật Viên chức Số 58/2010/QH12 của Quốc hội


9. Luật Viên thông Số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội


10. Luật Xuất bản Số 19/2012/QH13 của Quốc hội


11. Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ về quy định chi tiêu và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin


12. Thông tư 13/2012/BTTT ngày 30/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

13. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

14. Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

15. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

16. Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Xuất bản.

17. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

18. Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

19. Chỉ thị số 16/CT-BTTTT ngày 07/04/2014 về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông

20. Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]