Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


Lý Luận chính trị, quốc phòng – an ninh

1. Bồi dưỡng kiến thức trung cấp chính trị

2. Bồi dưỡng kiến thức An ninh – Quốc phòng

3. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị

Bồi dưỡng quản lý nhà nước

1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

2. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ, công chức mới tuyển dụng, chuyển công tác về ngành thông tin và truyền thông

4. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn nâng  ngạch, bậc đối với các cán bộ, viên chức hoạt động trong lĩnh vực viễn thông; phát thanh và truyền hình

5. Bồi dưỡng thi nâng ngạch cho biên tập viên, phóng viên

6. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử; viễn thông và internet; phát thanh và truyền hình

7. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình

8. Bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

9. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử; viễn thông và internet; phát thanh và truyền hình

1. Những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước

2. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án CNTT

4. Đào tạo về nâng cao năng lực xây dựng và ứng dụng chính phủ điện tử

5. Đào tạo về An ninh thông tin và chuyên môn về an ninh mạng

6. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lập thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án CNTT

7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lập, thẩm định các dự án CNTT

8. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát, thi công trong CNTT

9. Bồi dưỡng nghiệp vụ về lập dự toán cho các dự án CNTT

10. Đào tạo về xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông

11. Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông

12. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT; điện tử; viễn thông và internet; phát thanh và truyền hình

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình

1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình

2. Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình

Lĩnh vực bưu chính và chuyển phát

1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh bưu chính trong thời kỳ hội nhập WTO

2. Quản lý chất lượng bưu chính

3. Thương mại đầu tư trong bưu chính

4. Chiến lược maketting trong các dịch vụ bưu chính

5. Dịch vụ chăm sóc khách hàng các dịch vụ bưu chính

Bồi dưỡng kỹ năng

Kỹ năng cho tổ chức/ doanh nghiệp

1. Kỹ năng lãnh đạo

2. Kỹ năng giao quyền

3. Kỹ năng tạo động lực làm việc

4. Kỹ năng quản lý xung đột

5. Kỹ năng điều hành cuộc họp/ hội thảo

6. Kỹ năng đàm phán

7. Kỹ năng bán hàng

8. Kỹ năng dịch vụ khách hàng

9. Kỹ năng điện thoại

10. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

11. Quản trị tài chính doanh nghiệp

12. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

13. Quan hệ công chúng

14. Kỹ năng thư ký và trợ lý

Kỹ năng cho cá nhân

1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

2. Kỹ năng thuyết trình và hùng biện

3. Kỹ năng thuyết phục hiệu quả

4. Kỹ năng phỏng vấn

5. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể

Kỹ năng hành chính

1. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

2. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

3. Tổ chức hội họp và các sự kiện

4. Giao tiếp và lễ tân hành chính

5. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

6. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Hành chính văn phòng

7. Kỹ năng thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

8. Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ và hành chính văn phòng

9. Văn hoá công sở

10. Thư ký văn phòng

Các kỹ năng khác

1. CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

2. CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

3. CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

4. CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

5. Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả

Tập huấn

Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về các lĩnh vực báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình.

 

 

 

 


  1. Xem nhiều nhất
  2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]